Náhradní plnění

Co je náhradní plnění?     Vysoká úspora!

Náhradní plnění podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Odběrem zboží a služeb od naší firmy mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou povinnost dle ustanovení § 81 č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti.

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81, odst. 1:

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

§18, odst. 1 vyhlášky č. 518 (úplné znění), kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst.2 písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Výše odvodu do státního rozpočtu za pracovníky se ZPS:

Odvod do státního rozpočtu od 1.1. 2005 činí za jednoho pracovníka 2,5 násobek průměrné mzdy tj. 61.555,- Kč ročně (pro r. 2013).
Při odebrání služby od firmy zaměstnávající 50% občanů se ZPS,záleží na objemu plateb odebraných ve sledovaném kalendářním roce k započtení do plnění povinného podílu. Mění se každoročně s výpočtem Českého statistického úřadu k průměrnému měsíčnímu výdělku z předcházejícího kalendářního roku.